Współpraca

W projekcie na rzecz ochrony morskiego dziedzictwa kulturowego brały udział instytucje, które uczestniczyły w odkryciu zabytku: Instytut Morski w Gdańsku i firma generpol sp. z o.o. oraz Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Marynarka Wojenna RP, Oddział Morskiej Straży Granicznej oraz grupa doświadczonych nurków amatorów.
Wykorzystanie potencjału wszystkich zaangażowanych uczestników ekspedycji pozwoliło na skuteczne przeprowadzenie ratowniczej akcji archeologicznej i zabezpieczenie znaleziska przed zniszczeniem i kradzieżą. Należy podkreślić, że jedynie pomoc nurków Marynarki Wojennej pozwoliła na przeprowadzenie prac w trakcie zaplanowanego czasu.

• Generpol Sp. z o.o. ( www.generpol.eu

Głównym obszarem działalności firmy jest rozwijanie projektów w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach Morza Bałtyckiego. W tym celu, we współpracy z Instytutem Morskim w Gdańsku prowadzony jest szereg badań dna morskiego, który ma na celu dokonanie trafnego wyboru lokalizacji Morskich Farm Wiatrowych (MFW) i uniknięcie konfliktu z naturą, zabytkami itp. Dzięki badaniom zleconym przez generpol natrafiono na niezwykle ciekawy obiekt archeologiczny.

Generpol wspiera ekspedycję mając świadomość, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej, który stanowi wieloletnią inwestycję wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za zachowanie środowiska morskiego jak i ochroną dziedzictwa kulturowego. Udział w tym wydarzeniu jest również próbą zachęcenia innych firm inwestujących w MFW do naśladowania tego podejścia w celu zapewnienia trwałej równowagi pomiędzy działalnością gospodarczą a ochroną środowiska i kultury w Polsce i nie tylko.

• Instytut Moski w Gdańsku (www.im.gda.pl)

Instytut Morski w Gdańsku jest instytutem badawczym podległym Ministerstwu Infrastruktury i działa od lat na rzecz gospodarki morskiej w Polskiej Strefie Ekonomicznej i na polskich wodach terytorialnych. Jednostka badawcza Ir/v IMOR wyposażona m.in. w: echosondę wielowiązkową, sonar boczny, magnetometr oraz inspekcję ROV TV jest w stanie przeprowadzić kompleksowe badania dna morskiego, związane m.in. rozpoznaniem warunków geologicznych panujących w rejonach planowanych inwestycji w infrastrukturę morską, głównie farmy wiatrowe.
Jako odkrywca wraku Instytut wspierał ekspedycję „Wiatrem Gnane” udostępniając statek r/v IMOR wraz z doświadczoną załogą, przeprowadzając badania akustyczne na obiekcie oraz działania związane z przygotowaniem i przebiegiem działań ratunkowych.

• Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (www.cmm.pl)

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, reprezentujące w trakcie badań pomorską służbę konserwatorską, zajmuje się od wielu lat działaniami na rzecz ochrony morskiego dziedzictwa kulturowego. Centralne Muzeum Morskie, jest instytucją zaangażowaną przede wszystkim w badania i ochronę podwodnego dziedzictwa kulturowego Bałtyku. Jednak obserwując gwałtowny wzrost zainteresowania przede wszystkim wrakami statków, postanowiło włączyć się w proces tworzenia podstaw profesjonalnej turystyki wrakowej. „Profesjonalna” oznacza nie tylko bezpieczną i atrakcyjną, ale również gwarantującą dobre zachowanie zbiorów podwodnego muzeum Bałtyku.

W celu ochrony odkrytego zabytku oraz ze względu na ryzyko kradzieży, podjęto decyzję o przeprowadzeniu archeologicznych badań ratowniczych. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku zabezpieczyło w ramach projektu wszystkie prace pod względem archeologiczno-konserwatorskim: inwentaryzację i dokumentację archeologiczną wraku oraz przyjęcie i właściwą opiekę a także konserwację podjętych artefaktów.

Ponadto muzeum doceniając rolę płetwonurków amatorów zaprosiło do współpracy grupę nurkową wolontariuszy pod kierownictwem Krzysztofa Wnorowskiego (CN Tryton). Do zespołu trafili płetwonurkowie doświadczeni w zakresie nurkowań na większych głębokościach. Między innymi dzięki ich pomocy powstały zdjęcia i dokumentacja filmowa pozwalająca uzupełnić archeologiczną dokumentację podwodną. Prawidłowy przebieg prac kontrolowany był przez trzyosobowy zespół archeologów.

• Marynarka Wojenna RP (www.mw.mil.pl)

Głównym zadaniem Marynarki Wojennej jest zapewnienie bezpieczeństwa interesów państwa na morzu. Polskie siły morskie odpowiadają za bezpieczeństwo morskiej racji stanu. Zapewniają swobodę transportu morskiego utrzymując bezpieczeństwo żeglugi na szlakach komunikacyjnych. Bez tego nie byłby możliwy rozwój gospodarki morskiej, transport surowców i towarów dostarczanych Polsce drogą morską. Marynarka Wojenna zapewnia wczesne wykrycie symptomów zagrożenia bezpieczeństwa państwa od strony morza. Marynarka Wojenna wykonuje głównie zadania o charakterze operacyjnym i bojowym, których celem jest utrzymanie bezpieczeństwa morskiego. Angażuje się także w działania prospołeczne między innymi związane z ratowaniem życia na morzu, unieszkodliwianiem niebezpiecznych obiektów z II wojny światowej, monitoringiem ekologicznym, opracowaniem map morskich, czy też badaniem morskiego środowiska naturalnego. W prospołeczny charakter działań wpisują się także przedsięwzięcia nie wynikające bezpośrednio z zadań MW, ale przyczyniające się do dbałości o wiele sfer związanych z morzem. Stąd decyzja o zaangażowaniu się w ekspedycje archeologiczne mające na celu zachowanie dziedzictwa historycznego Bałtyku. Marynarka Wojenna wspierała ekspedycję poprzez wykorzystanie specjalistycznego okrętu oraz umiejętności nurków MW (okręt ORP "Piast" wyposażony w systemy nurkowe i hiperbaryczne oraz zespoły nurków głębokowodnych). Wszystkie działania przeprowadzone zostały w ramach szkolenia nie generując dodatkowych kosztów. Tego typu zadanie jest przykładem połączenia szkolenia programowego MW z działalnością na rzecz społeczeństwa – w tym przypadku na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego Bałtyku.

• Morski Oddział Straży Granicznej (www.morski.strazgraniczna.pl)


Do zadań Morskiego Oddziału Straży Granicznej należy przede wszystkim ochrona lądowej jak i morskiej granicy państwa oraz polskich obszarów morskich. Morski Oddział Straży Granicznej dysponuje metodami pozwalającymi na stałe monitorować działania odbywające się w rejonie podwodnego skansenu archeologicznego w Zatoce Gdańskiej.

Dzięki ścisłej współpracy z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku działa złożone na dnie podwodnego skansenu będą pod stałą opieką oraz uatrakcyjnią nurkowania na tym stanowisku.